8.19. Klima Hrvatske – klimatski faktori i elementi

Tijek nastavnog sata

Rad u aplikaciji Samsung School, pogledaj radni materijal.