Primarne djelatnosti u Hrvatskoj

Stranice udžbenika: 130. – 133.

Geobilježnica:

Primarne djelatnosti u Hrvatskoj

Poljoprivreda
– nizine Panonske Hrvatske pogodne za ratarstvo
– Slavonija i Baranja – žitnica Hrvatske: žitarice, uljarice, šećerna repa, soja
– govedarstvo u našem zavičaju
– povrtlarstvo u okolici velikih gradova
– razvijeno vinogradarstvo
– Međimurje, gornja Podravina, Lika i Ogulinsko-plaščanska zavala: kupus, krumpir,
– Lika: stočarstvo na pašnjacima
– Primorska Hrvatska: agrumi, bademi, smokve, višnja, jagoda, vinova loza i masline
Ribarstvo i marikultura
– Ribarstvo ima dugu tradiciju, u novije doba razvija se marikultura
– Panonska Hrvatska: ribnjačarstvo
Šumarstvo i lovstvo
– 40% Hrvatske pod šumom – razvija se šumarstvo i drvna industrija
Hrvatske šume vode brigu o šumama