Ljudska prava i prava djeteta

Prezentacija

Geobilježnica:

Ljudska prava i prava djeteta

– Ujedinjeni narodi (UN) – organizacija za očuvanje mira i sigurnosti u svijetu, sjedište u New Yorku
– pri UN-u djeluju organizacije:
UNICEF – zaklada UN-a koja vodi brigu o potrebama djece u svijetu
FAO – Međunarodna organizacija za prehranu i poljoprivredu
WHO – Svjetska zdravstvena organizacija – vodi brigu o zaštiti svjetskog zdravlja
ILO – Međunarodna organizacija rada – štiti radnička i socijalna prava
– 1948. godine proglašena Opća deklaracija o ljudskim pravima
svi ljudi imaju ista prava na obrazovanje, rad, kretanje, izbor vjere, kulturu, izražavanje mišljenja…
– Ujedinjeni narodi proglasili dokumente:
1959. Deklaracija o pravima djeteta
1989. Konvencija o pravima djeteta