Rijeke i jezera Europe

Bodovi: 2 +1

Rad u aplikaciji Nearpod, pogledaj radni materijal.

Rijeke i jezera Europe – vježba (autor: geografist)
Vode na kopnu u Europi – kviz


Geobilježnica

Rijeke i jezera Europe

  • elementi tekućica: izvor, korito, ušće, vodostaj, lijeva i desna obala, porječje
  • riječni režimi (u Europi): kišni, kišno-snježni, snježno-kišni
  • sljevovi: atlantski, sredozemni, crnomorski, kaspijski
  • jezera:
    • prirodna – ledenjačka, tektonska, krška, riječna, vulkanska
    • umjetna – akumulacijska, ribnjaci, rekreacijska