Granice, geografski smještaj i položaj, regije, reljef Europe (p)

Bodovi: 2

Tijek nastavnog sata