Pojam, veličina, geografski smještaj i položaj Europe

Tijek nastavnog sata

Ponavljanje znanja.
Rad u aplikaciji Nearpod, pogledaj radni materijal.

Blended Play igra.

Kviz igra Kahoot.