Veličina i prostorni raspored hrvatskog stanovništva

(Stanovništvo – broj i razmještaj)

Stranice u udžbeniku: 88. – 94.

Uvod

Glavni dio sata

Rad u aplikaciji Samsung School, pogledaj radni materijal.

Analiziraj razmještaj stanovništva Hrvatske pomoću GeoSTAT-a Državnog zavoda za statistiku.
Koje županije su najnaseljenije?
Koje županije su najslabije naseljene?
Koliko je stanovnika u našoj županiji? U kakve županije prema naseljenosti ubrajamo našu županiju?
Izračunaj gustoću naseljenosti naše županije. Potraži potrebne podatke.

Stanovništvo Bjelovarsko-bilogorske županije

Poveznica na WebED.

Uz pomoć baze Državnog zavoda za statistiku izradi u programu Excel tablicu i linijski grafikon kretanja stanovnika naše županije od 1857. do 2011. (2+2)
Naslov grafikona je: Kretanje broja stanovnika u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 1857.-2011. (1)
Za koliko je stanovništvo poraslo od popisa 1857. do 2011. godine? (1)
Kada je bilo najviše stanovnika? Koliko je tada bilo stanovnika? (1)
Kakav je trend kretanja broja stanovnika županije? (1)
Razmislite i dajte prijedlog za rješenje tog problema. (1)