Rijeke, jezera i močvare Hrvatske

Uvod

  • Poticanje znatiželje i najava sata

Koje rijeke teku u našem zavičaju?
Kakvo se iskorištavaju?

Glavni dio sata

  • Ponoviti temeljne pojmove o vodama na kopnu (porječje, slijev, ušće)
  • Naučiti obilježja voda na kopnu u Hrvatskoj
  • Razvijati vještinu slušanja i bilježenja, rada na slijepoj karti

Pogledaj radni materijal.

Završni dio sata

  • primjena naučenog

Da možete odlučivati, kako biste iskorištavali vode našeg zavičaja na održivi način?

Vježba PurposeGames.


GeoBilježnica