Amerike- geografski smještaj i položaj, otkriće i podjela

Što ćeš naučiti:
Ključni pojmovi: geografska otkrića Amerike, europska kolonizacija, podjela Amerike, umjetni kanal.
Obrazovna postignuća: odrediti na geografskoj karti položaj i smještaj Amerike; obrazložiti društveno-prostornu podjelu Amerike i pokazati ju na geografskoj karti; obrazložiti prometnu važnost Panamskoga kanala; pokazati na geografskoj karti smjerove i navesti posljedice naseljavanja.

Prouči lekciju i riješi zadatke u Nearpodu.

Amerika – vježba na karti


GeoBilježnica