Bjelovar

1. Opiši geografski položaj Bjelovara. Gdje se nalazi u Hrvatskoj?
2. Opiši reljefni prostor (Bilogora, Lonjsko-ilovska zavala).
3. Kojem tipu klime pripada Bjelovar?
4. Navedi broj i sastav stanovništva.
5. Koje su gospodarske mogućnosti našeg zavičaja?

Odgovori