6.34. Geografski položaj i prirodno…(p)

Tijek nastavnog sata

Najava sata ponavljanja teme Geografski položaj i prirodno-geografska obilježja Afrike.

  1. Vježba na karti Reljef Afrike ili Reljef Afrike za prijatelje.
  2. Kviz Kahoot – Afrika1.