8.26./27. Veličina i prostorni raspored hrvatskog stanovništva

(Stanovništvo – broj i razmještaj)

Stranice u udžbeniku: 88. – 94.

Uvod

Glavni dio sata

Rad u aplikaciji Samsung School, pogledaj radni materijal.

Analiziraj razmještaj stanovništva Hrvatske pomoću GeoSTAT-a Državnog zavoda za statistiku.
Koje županije su najnaseljenije?
Koje županije su najslabije naseljene?
Koliko je stanovnika u našoj županiji? U kakve županije prema naseljenosti ubrajamo našu županiju?
Izračunaj gustoću naseljenosti naše županije. Potraži potrebne podatke.

Stanovništvo Bjelovarsko-bilogorske županije

Uz pomoć baze Državnog zavoda za statistiku izradi u programu Excel tablicu i linijski grafikon kretanja stanovnika naše županije od 1857. do 2011. (2+2)
Naslov grafikona je: Kretanje broja stanovnika u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 1857.-2011. (1)
Za koliko je stanovništvo poraslo od popisa 1857. do 2011. godine? (1)
Kada je bilo najviše stanovnika? Koliko je tada bilo stanovnika? (1)
Kakav je trend kretanja broja stanovnika županije? (1)