8.61. Kulturno-povijesna baština Nizinske Hrvatske

Tijek nastavnog sata

Stranice u udžbeniku: 169. – 172.

Rad u skupini u aplikaciji Scribble Maps.

Na karti označi:

  • barem jedan primjer prapovijesnog lokaliteta na području Nizinske Hrvatske
  • barem dva primjera antičkih lokaliteta na području Nizinske Hrvatske
  • barem tri primjera srednjovjekovnih utvrda i dvoraca te novovjekovnih gradova
  • barem tri primjera kulturnih događanja (manifestacija)
  • barem jedno svetište

 

Riješi zadatke: