7.49. Grčka, Malta i Albanija

Uvod

Biste li ovdje ljetovali?

Obrada

Rad na karti.

Rad u aplikaciji Nearpod.

Završni dio sata

Analiza uradaka.