8.43./44. Prirodna i kulturna baština Primorske Hrvatske

Tijek nastavnog sata

Stranice u udžbeniku: 81. – 87., 169. – 173.

Prouči kartu. Zašto primorska Hrvatska prednjači u zaštićenim lokalitetima?

ZADATAK

Zamislite da radite u turističkoj agenciji. Poslodavac želi da izradite reklamnu prezentaciju prirodne baštine i tradicije primorske Hrvatske.

 1. Rad u paru.
 2. Odaberite 4 primjera prirodne i kulturne baštine primorske Hrvatske i to:
  1. nacionalni park (3),
  2. park prirode (3),
  3. kulturno-povijesni lokalitet (3),
  4. nematerijalna kulturna baština (3).
 3. Svaki primjer treba sadržavati kratki opis, slike i kartu s prikazom gdje se nalazi.
 4. Ne zaboravite napisati naziv slike.
 5. Prezentaciju spremite na OneDrive i/ili pošaljite na Edmodo, pripremite se za prezentiranje (2).

Ocjene:

14, 13 – odličan
12, 11 – vrlo dobar
10, 9 – dobar
8, 7 – dovoljan