6.25./26. Kina

Uvod

  • provjera predznanja iz Povijesti
  • poticanje znatiželje i najava

Koje smo izume baštinili od kineske civilizacije? (prvi slajd radnog materijala)

Glavni dio sata

  • naučiti temeljne pojmove: les
  • analiza grafičkih priloga
  • pažljivo pratiti nastavu, aktivno sudjelovati u radu

Pogledaj prezentaciju.

Završni dio sata

  • primjena naučenog

Igra Kahoot – Kina.

Usporedba Indije, Kine i Japana

Sažetak